انتخاب رشته نظری

ریاضی فیزیک

رشته‌ی ریاضی فیزیک برای کسانی که به دروس ریاضی و فیزیک و مهندس شدن علاقه دارند

  شرایط پذیرش: مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی در سه پایه در دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد. نمره درس ریاضی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می گردد. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۲۵۲ باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد.
 • رشته‌های دانشگاهی و مشاغل مربوطه
 • مشاوره

علوم تجربی

رشته‌ی تجربی برای کسانی که بیشتر به طبیعت، محیط زیست و دکترشدن علاقه دارند.

  شرایط پذیرش: مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های علوم تجربی در سه پایه در دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد. نمره درس علوم تجربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می گردد. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۲۵۲ باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد.
 • رشته‌های دانشگاهی و مشاغل مربوطه
 • مشاوره

علوم انسانی

رشته‌ی علوم انسانی برای کسانی که به مطالعه، معاشرت، مذاکره و سخنرانی علاقه دارند.

  شرایط پذیرش: مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور در هر یک از درس های زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد. نمره درس زبان و ادبیات فارسی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۴ محاسبه می شود. نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می شود. نمره درس عربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۲ محاسبه می شود. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۳۷۸ باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد..
 • رشته‌های دانشگاهی و مشاغل مربوطه
 • مشاوره

علوم و معارف اسلامی

رشته‌ی معارف اسلامی برای کسانی که به مسائل مذهبی و معنوی علاقه دارند.

  شرایط پذیرش: مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس های مطالعات اجتماعی ، زبان و ادبیات فارسی ، عربی در سه پایه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) کمتر از ضریب 42 نباشد. نمره درس زبان و ادبیات فارسی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 4 محاسبه می شود. نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 3 محاسبه می شود. نمره درس عربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 2 محاسبه می شود. حداقل نمره معدل بایستی 14 باشد.
 • رشته‌های دانشگاهی و مشاغل مربوطه
 • مشاوره