انتخاب رشته فنی حرفه‌ای

صنعت

رشته‌های فنی برای کسانی مناسب است که به تجربه بیشتر از علم اهمیت می‌دهند

  رشته‌های مربوط به این زمینه از شاخه‌ی فنی حرفه‌ای شامل مکانیک، عمران، برق، علوم و فنون دریایی و... می‌شود.
   شرایط پذیرش: مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس های ریاضی و علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) کمتر از ضریب 30 نباشد. داشتن نمره حداقل 10 ریاضی در اول متوسطه ، بدون تبصره معدل کمتر از 12 نباشد.
  • رشته‌های دانشگاهی و مشاغل
  • مشاوره

خدمات

رشته‌های فنی برای کسانی مناسب است که به تجربه بیشتر از علم اهمیت می‌دهند

  رشته‌های مربوط به این زمینه از شاخه‌ی فنی حرفه‌ای شامل کامپیوتر، بهداشت، اداری و مالی و... می‌شود.
   شرایط پذیرش: مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس های ریاضی و علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) کمتر از ضریب 30 نباشد. داشتن نمره حداقل 10 ریاضی در اول متوسطه ، بدون تبصره معدل کمتر از 12 نباشد.
  • رشته‌های دانشگاهی و مشاغل
  • مشاوره

کشاورزی

رشته‌های فنی برای کسانی مناسب است که به تجربه بیشتر از علم اهمیت می‌دهند

  رشته‌های مربوط به این زمینه از شاخه‌ی فنی حرفه‌ای شامل امور دامی، صنایع غذایی، امور زراعی و... می‌شود.
   شرایط پذیرش: مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس های ریاضی و علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) کمتر از ضریب 30 نباشد. داشتن نمره حداقل 10 ریاضی در اول متوسطه ، بدون تبصره معدل کمتر از 12 نباشد.
  • رشته‌های دانشگاهی و مشاغل
  • مشاوره

هنر

رشته‌های فنی برای کسانی مناسب است که به تجربه بیشتر از علم اهمیت می‌دهند

  رشته‌های مربوط به این زمینه از شاخه‌ی فنی حرفه‌ای شامل سینما، موسیقی، صنایع دستی و... می‌شود.
   شرایط پذیرش: مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس های ریاضی و علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه متوسطه (هفتم ، هشتم ،نهم) کمتر از ضریب 30 نباشد. داشتن نمره حداقل 10 ریاضی در اول متوسطه ، بدون تبصره معدل کمتر از 12 نباشد.
  • رشته‌های دانشگاهی و مشاغل
  • مشاوره